Analysera

Analysera

Analysera

Lär dig analysera aktier

Vilka aktier är köpvärda och vilka ska man undvika? Med rätt information och några bra verktyg till hands lär du dig hitta vinnaraktierna.

Skaffa dig information

Det viktigaste för att kunna bestämma vilka aktier du ska köpa är att du har information om bolagen. Informationen kan komma från företagen själva. Det kan vara exempelvis pressmeddelanden eller årsredovisningar. Informationen kan också komma från andra källor som skriver om företagen. Det kan vara aktieanalyser och nyheter producerade av journalister eller inlägg på aktieforum på nätet skrivna av andra aktieintresserade personer.

Media ger extern information

Extern information kommer från tv, radio, tidningar och internet. Information om bolag och branscher hittar du i specialiserad media, som aktietidningar och -sajter, men även i andra medier. För att skapa dig en bild av hur H&M:s försäljning kommer att gå nästa år kan du inhämta extern information från olika håll. Du kanske håller koll på modebloggar och -tidningar samtidigt som du i affärsmedia läser om företagets satsningar. På så sätt kan du skapa dig en egen helhetsbild av företaget och den marknad de verkar på. Det finns gott om aktieanalyser i tidningar och på internet. Analyserna är skrivna av experter som gjort en genomgång av bolagets position idag och en bedömning av framtiden. I slutet av analysen får du som läsare ofta en köp eller säljrekommendation. Kom ihåg att analyserna inte är absoluta sanningar, utan skribentens bedömning. Basera därför inte dina köp eller försäljningar enbart på en analys du läst. Läs alltid igenom flera källor för att sedan kunna väga samman dem och fatta ett eget beslut.

Bolagets egen information

Företagen själva har både krav på sig att sprida information till aktieägarna, och ett intresse av att göra det. Med bra information intresserar sig fler personer för att köpa aktier i företaget. Därför har de flesta börsföretag speciella investerarsidor på sina webbplatser. Du hittar dem ofta under rubriken IR, som står för investerarrelationer eller engelskans investor relations. I företagens egen information kan du läsa bedömningar om marknaden, verksamheten och investeringsplaner. Informationen sprids via hemsidan, genom pressmeddelanden, årsredovisningar eller på investerarträffar som företaget anordnar.

Var källkritisk

Tillgång till information är idag inte något problem, snarare tvärtom. Vi översvämmas av information från tusentals källor. Oavsett var den kommer ifrån, om det är en artikel, ett inlägg på ett aktieforum eller ett vdord i en årsredovisning, måste du alltid förhålla dig kritisk till den. I bakhuvudet ska du ha frågorna ”vem har skrivit och spridit informationen?” och ”vilka intressen ligger bakom?”. Beroende på vem som ligger bakom och vilka intressen den personen har kan informationen se olika ut. Det behöver inte betyda att den inte är sann, men den kan vara vinklad genom att skribenten väljer att framhäva vissa sidor av ett företag och tona ner andra. Företagen själva tonar förstås ofta ner negativ information eller försöker vända den till något positivt. Som läsare av företagens informationsmaterial måste du läsa mellan raderna.

Hur analyseras aktier?

Det finns lika många sätt att analysera aktier och företag som det finns analytiker, alla har sina egna favoritmetoder. Här kan du läsa om ett urval. Vi börjar med att skilja på två begrepp: fundamental och teknisk analys. Fundamental analys utgår från företaget och dess vinster för att få svaret på om aktiekursen kommer att gå upp. Teknisk analys utgår från själva handeln i aktien för att hitta mönster som kan skvallra om framtida upp- eller nedgångar.

Fundamental analys

Fundamental analys fokuserar på företaget. Det är företagens vinster som i det långa loppet bestämmer hur aktiekursen utvecklas. När du använder fundamental analys utgår du från företagens ekonomi, för att vaska fram de bolag som har störst möjlighet att göra vinst i framtiden. Å ena sidan handlar det alltså om att hitta företag som kommer att tjäna mycket pengar. Å andra sidan försöker du hitta bolag vars aktier är billiga, i relation till hur mycket pengar bolaget förväntas tjäna. Man talar om att hitta undervärderade aktier. För att hitta de köpvärda aktierna använder du dig av så kallade nyckeltal. Det är siffror som är framräknade med hjälp av företagens årsredovisning och kvartalsrapporter. Nyckeltalen gör att du lätt kan jämföra olika företag med varandra. Om du vill köpa aktier i ett skogsbolag kan du med hjälp av nyckeltalen jämföra skogsbolagen med varandra.

Teknisk analys

Teknisk analys följer aktiens rörelser. Som vi sett fokuserar fundamental analys på företaget och hur aktiemarknaden värderar företagets vinster. Teknisk analys däremot, fokuserar på hur själva marknaden beter sig, alltså hur köpare och säljare agerar. Förespråkarna för teknisk analys menar att ny information som kommer ut på marknaden omgående bakas in i aktiekursen; positiva nyheter gör att kursen stiger och negativa nyheter sänker kursen. Trots att ny information inte kommer ut särskilt ofta sjunker och stiger aktiekurserna varje dag.

Därför menar man att det finns andra anledningar till att aktiekurserna rör sig än bara informationen om företaget och att dessa rörelser handlar mer om köpares och säljares psykologi och beteende på marknaden än om företagens vinster. Den tekniska analysen går därför ut på att hitta beteendemönster och trender, med målet att köpa aktier som befinner sig i en positiv trend och undvika aktier som är i en negativ trend. Mönstren hittar man bland annat genom att analysera grafer över aktiekursens utveckling.

Teknisk aktieanalys är ett omtvistat sätt att analysera aktier på eftersom den helt bortser från de företag som aktierna faktiskt är andelsägarskap i. För långsiktiga investeringar kan den tekniska analysen fungera som ett komplement till den fundamentala. Efter att ha hittat ett intressant företag med hjälp av den fundamentala analysen kan den tekniska analysen användas för att identifiera ett bra köptillfälle.


Lär dig läsa årsredovisningar

Årsredovisningen är enligt många det bästa sättet att förstå sig på ett företag. Den sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger dessutom en helhetsbild av företaget, både historiskt och i framtiden. Årsredovisningen kan du ladda ner på företagets hemsida eller beställa kostnadsfritt. Ha gärna en färsk årsredovisning till hands när du läser den följande genomgången av hur en årsredovisning är uppbyggd, då kan du lättare följa med. Börsbolagen måste enligt lag kalla till en stämma inom sex månader efter verksamhetsårets slut. På stämman ska frågan om hur man har förvaltat ägarnas kapital behandlas. Bolagen måste ge aktieägarna möjlighet att se det dokument som innehåller företagets årsberättelse, årsredovisningen. Olika årsredovisningar ser olika ut, men följer i grunden samma mall. Enligt lagen måste de innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och kassaflödesanalys.

Här följer en förklaring av de delar som är extra intressanta för dig som aktiesparare att titta på.

Presentationen av bolaget ger överblick. Årsredovisningen är en beskrivning av vad som hänt under året. De flesta årsredovisningarna innehåller även en beskrivning av bolaget, oberoende av tidsaspekten. Denna ligger ofta först eller sist i årsredovisningen och ger en övergripande bild av företaget – vad de gör, hur de tjänar sina pengar och på vilka marknader de verkar.

Vd-ordet ger personlig bild Verkställande direktören är den som är vald av styrelsen att leda företagets dagliga arbete och genomföra styrelsens alla beslut. I början av årsredovisningar brukar vd ge en personligt färgad bild av företaget, med tankar om dagsläget och framtiden. Vd-ordet är ofta inte mer än en till två sidor och skrivet på ett lättfattligt sätt.

Förvaltningsberättelsen summerar viktiga händelser under året.  Styrelsen i ett företag är årsredovisningens avsändare. Styrelsen är vald av aktieägarna att leda företaget, därför är dessa personer ytterst ansvariga för bolaget. Förvaltningsberättelsen är styrelsens sammanfattning av året som gått. I förvaltningsberättelsen får man reda på viktig fakta som: Vad har hänt med omsättningen (försäljningen) och vinsten under året? Ökar omsättningen på något speciellt område? Vilka nya produkter har lanserats? På vilka nya marknader har man gått in?

Resultaträkningen summerar året i pengar. Resultaträkningen är en summering av företagets verksamhet under året: hur mycket pengar man har fått in och hur mycket man har spenderat. Siffrorna jämförs med tidigare år. Överst i resultaträkningen ser du alla intäkter, sedan dras kostnaderna av i tur och ordning. Till sist ser du resultatet – det som blir kvar av intäkterna när alla kostnader dragits av. Det blir företagets vinst eller förlust. Till många av posterna i resultaträkningen hittar du noter som förklarar mer ingående vad som ingår i just den posten.


Balansräkningen ger ögonblicksbild av ekonomin. Balansräkningen är en ögonblicksbild av bolagets ekonomi på räkenskapsårets sista dag. I balansräkningen räknar företaget upp värdet på allt de äger, alla tillgångar. De berättar även på vilket sätt de finansierat dem; med lån eller egna medel. Båda sidorna av balansräkningen ska alltid vara lika stora; tillgångarna ska vara i balans med skulderna och det egna kapitalet, där av namnet balansräkning. Balansräkningen redovisas ofta i två kolumner, med tillgångarna till vänster och skulder och eget kapital till höger. Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är långsiktiga tillgångar som fastigheter eller maskiner.

Omsättningstillgångar är tillgångar som är kortfristiga till sin natur. Det handlar om bland annat kontanter, osålda produkter som finns i lager, och kundfordringar, det vill säga andra företags och personers obetalda skulder till bolaget. På andra sidan balansräkningen finns eget kapital och skulder. Denna sida visar på vilket sätt företaget har fått in pengar för att finansiera tillgångarna. Delar av tillgångarna finansieras av bolagets egna kapital, det vill säga av pengar som ägarna skjutit till genom aktiekapital eller genom att inte ta ut vinster som aktieutdelning. Balansräkningen visar på så sätt hur mycket av företagets tillgångar företaget självt äger och hur mycket man har lånat till.

Kassaflödesanalysen visar alla in- och utbetalningar som företaget gjort under ett år. För dig som aktiesparare är kassaflödesanalysen intressant att titta på för att ta reda på om företaget har tillräckligt med pengar för att driva sin verksamhet vidare.

Revisionsberättelsen måste upprättas för alla aktiebolag. Revisorerna går igenom företagets ekonomi och ser till att de siffror som läggs fram i årsredovisningen stämmer med den faktiska verksamheten. Därför finns i varje årsredovisning en revisionsberättelse där revisorn går i god för att årsredovisningen på ett korrekt sätt speglar företagets verksamhet.

När du läser en årsredovisning ska du tänka på helheten och alltid relatera en fråga till en annan. När du tittar på de finansiella kostnaderna kan du exempelvis fundera på vad som händer med företaget om räntan går upp eller ner. Hur stora lånekostnader har bolaget? Vad har vd:n och styrelsen skrivit om nästkommande år, ska man expandera och behöver därför låna mer pengar?


Använd dig av Nyckeltal

Nyckeltal är ett samlingsnamn på tal som används för att värdera företag och jämföra företag med tidigare år, eller för att jämföra med konkurrenter. Som vi har gått in på tidigare så finns det årsredovisningar, de finns för att få dig att kunna förstå vad som har hänt i företaget under årets gång. Vad betyder då siffrorna i årsredovisningen? I denna texten ska några typiska nyckeltal förklaras för att du lättare ska kunna analysera och värdera företag.

P/E

P/E är även kallat price/earnings, vilket på svenska översätts till pris/vinst, är ett av de vanligaste nyckeltalen. Detta nyckeltal visar aktiens pris i relation till företagets vinst. Låt oss säga att ett företag har en vinst på 5kr aktien och att aktiepriset står i 100kr då blir P/E= 100/5 = 20. I detta fall innebär ett P/E-tal på 20 att det tar 20 år innan företaget har tjänat igen så mycket som du betalade för företaget.

Vad är då ett rimligt P/E tal? Ett högt P/E-tal visar ofta att marknaden har höga förväntningar på kommande vinster eller utdelningar. Ett lågt tal kan indikera att företaget är lågt värderat eller att marknaden anser att kommande vinster eller utdelningar ej kommer att vara så bra. Vanligtvis brukar man hitta företag med P/E- tal mellan 10-25, det skiljer väldigt mycket från bransch till bransch och mellan olika företag.

Hur kan P/E- talet då används? Vanligtvis används nyckeltalet för att se hur konkurrenterna värderas i förhållande till företaget i fråga. Värderas företag A till 15 i P/E och företag B till 20 så är det bra att ställa sig frågan, varför är det så? Kanske har företag B högre förväntad tillväxt, eller så är företag A bara lägre värderat än företag B.

Soliditet

Soliditet är ett klassiskt nyckeltal som används flitigt av många investerare. Soliditet förklarar hur stor andel av tillgångarna som finansierades av eget kapital. Det redovisas oftast i procent. Nyckeltalet räknas ut genom att dividera det egna kapitalet med de totala tillgångarna.

Vad är då ett rimligt värde på soliditeten? En hög soliditet innebär att företaget är lägre skuldsatt och detta är inte nödvändigtvis bra eller dåligt. Vanligtvis är det så att om man har en högre soliditet innebär det att man har mycket eget kapital. Detta i sin tur betyder att man har fått mycket pengar av ägarna, och ägarna brukar ha ett högre avkastningskrav än vad långivarna har. En lägre soliditet innebär att företaget i fråga har väldigt mycket skulder, detta kan innebär att företaget har svårt att betala räntan till långivarna.

Hur kan Soliditet användas? Soliditet mäter hur mycket det egna kapitalet utgör av de totala tillgångarna, vanligtvis är soliditeten mellan 20-40%. För banker brukar soliditeten var ännu lägre än det, ända nere på 3-6%. Det är bra att sätta soliditet för ett företag i jämförelse med företag inom samma bransch. Om företag A har en soliditet på 20% och företag B på 40% borde man kolla på företag A och se om de har höga kostnader för sina lån. Är det så att företag A har väldigt höga kostnader för sina lån då kanske man borde undvika företag A då de kan komma att få problem att betala tillbaka sina skulder.

Utdelningsandel

Utdelningsandel är också ett vanligt nyckeltal. Utdelningsandelen förklarar hur mycket av vinsten som ett företag gör som faktiskt delas ut till ägarna. Nyckeltalet går att härleda genom att dividera utdelning per aktie med vinst per aktie. Låt oss säga att företag A delar ut 5 kr per aktie och gör en vinst på 20 kr per aktie. Detta innebär att företag A har en utdelningsandel på 5/20 = 0,25 = 25%.

Vad är då ett rimligt värde på utdelningsandelen? En hög utdelningsandel visar att företaget har det svårare att höja utdelningen till nästa år, så länge inte vinsten ökar kraftigt. En låg utdelningsandel däremot visar att företaget har goda möjligheter att öka sin utdelning till nästa år. En låg utdelningsandel kan också visa att företaget återinvesterar mycket av de pengarna som det tjänar. Utdelningsandelen är viktig för investerare som bryr sig mycket om utdelningar. Har företaget en utdelningsandel på låt oss säga 95% så kan en liten svacka i vinsten göra så mycket skillnaden att företaget måste sänka sin utdelning till kommande år. Om ett företag har en utdelningsandel på 30% istället och får en svacka i vinsten så kanske detta företaget fortfarande kan dela ut lika mycket men istället ha en utdelningsandel på 40%. Ett lågt värde på utdelningsandelen skapar en större stabilitet och en tro på framtida utdelningar.


Lär dig mer:

Här nedan kan du klicka dig vidare och lära dig mer om ett valfritt område.